Pro všechny jednotlivé části projektování je nutná doprovodná inženýrská činnost od zajištění podkladů a vyjádření až po vydání jednotlivých stanovisek a souhlasů. Další inženýrská činnost je v průběhu stavby (uzavírky, zábory, plnění podmínek rozhodnutí - dálkový přenos dat PO) a dále pak po jejím dokončení (zkušební provoz, předepsaná měření-hluk, osvětlení, zastínění, prašnost, ...)


Inženýring
Pro mnoho lidí je "inženýring" pojem zcela neznámý. Skrývá se v něm veškerá agenda a byrokracie spojená s prováděním staveb.
V rámci "inženýringu" je možné pro Vás zajistit veškerá povolení nutná pro provedení stavby, jakož i například změnu územního plánu, vyjádření dotčených orgánů státní správy a nebo zajištění technického dozoru na Vaší stavbě.


Zastoupíme Vás při veškerých jednáních s orgány státní správy:
Vyřízení ohlášení stavby
Vyřízení stavebního povolení
Vyřízení územního rozhodnutí
Vyřízení záborů